Biedrības “Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija”

STATŪTI

(jaunā redakcija)

 

Apstiprināti biedrības “Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija” biedru sapulcē  2012. gada 18.jūnijā
 
 
 

1. Vispārējie noteikumi

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija” (turpmāk tekstā – Federācija).

1.2 Federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. Savā darbībā Federācija vadās un ievēro Starptautiskās Bobsleja un Skeletona federācijas (IBSF)) statūtus , antidopinga un citus saistošos noteikumus,  Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un šos Statūtus.

1.3. Federācija ir valsts atzīta, tai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu bobsleja un skeletona  sporta veidos Latvijas Republikā. Federācija pārstāv Latvijas Republiku Starptautiskajā Bobsleja un Skeletona federācijā (IBSF). 

 

2. Federācijas mērķis

 

2.1. Federācijas mērķis ir bobsleja un skeletona attīstība Latvijas Republikā atbilstoši sporta organizēšanas tradīcijām, vispārīgo un tiesisko pamatu prasībām.

 

3. Darbības uzdevumi

 

Federācija Statūtu 2. punktā noteikto mērķu sasniegšanai minētajos sporta veidos:

3.1. Apvieno sporta organizācijas un citas juridiskās un fiziskās personas, kuru  darbība ir saistīta ar sportu Latvijas Republikā.

3.2. Kontrolē sporta sacensību norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Federācijas apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem. Federācijai pieder ekskluzīvas tiesības Latvijas sportistu, treneru, tiesnešu un citu dalībnieku pieteikšanai FIBT rīkotajās sacensībās un pasākumos.

3.3. Koordinē un kontrolē darbu bobslejā un skeletonā, sniedz organizatorisko un metodisko palīdzību šo sporta veidu attīstības jautājumos valsts un pašvaldības institūcijām, sporta organizācijām un citiem interesentiem.

3.4. Vada tiesnešu, treneru padomes, tehniskās komisijas un citu komisiju  darbu. Koordinē šajos sporta veidos  esošo sporta darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, sporta treneru, speciālistu un tiesnešu tālākizglītību, to racionālu un efektīvu izmantošanu.

3.5. Izstrādā sporta pasākumu gada kalendāro plānu un citus dokumentus, saskaņo Latvijas čempionātu un starptautisko sacensību organizēšanu, formē un piesaka visu vecuma grupu nacionālās izlases sporta komandas.

3.6. Pārrauga Federācijas līdzekļu sadali un izlietojumu;

3.7. Izsaka atzinumu par jebkuru finansējumu sportam, kas tiek piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem.

 

4. Biedri

 

4.1. Par Federācijas biedru var tikt uzņemtas sporta organizācijas un citas juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar sportu.

4.2. Pieteicējs, kas vēlas kļūt par Federācijas biedru, iesniedz Federācijas Valdei noteiktas formas rakstisku iesniegumu, adresētu Federācijas Valdei, kuram pievieno iesniegumā paredzēto dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  Pieteicējs, parakstot iesniegumu, atzīst, ka viņam ir zināmi un viņš atzīst Federācijas Statūtus un ar tiem saistītos pienākumus.

4.3. Izskatot iesniegumu par iestāšanos Federācijā, Valde pārliecinās, vai attiecīgais pieteicējs atbilst prasībām, kādas nosaka Federācijas Statūti. Ja persona šīm prasībām atbilst, tā var tikt uzņemta par biedru.

4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Federācijā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīsdesmit dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Federācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Federācijas, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

4.7. Biedru var izslēgt no Federācijas ar Valdes lēmumu, ja:

4.7.1. biedrs nepilda Federācijas institūciju lēmumus un rīkojumus;

4.7.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.7.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.

4.8. Jautājumu par Federācijas biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Federācijā ir tiesības darboties personām ar īpašu statusu - Goda biedri .

4.7.1. Goda biedrs ir persona, kas ar savu darbību devusi īpašu ieguldījumu Federācijas mērķa sasniegšanā.

4.7.2. Goda biedru uzņem un izslēdz Valdes noteiktajā kārtībā. Goda biedriem tiesības un pienākumus nosaka Valde. Goda biedriem nav balsstiesības Kopsapulcē.

4.8. Federācijas biedru tiesības:

4.8.1. piedalīties Federācijas pārvaldē;

4.8.2. saņemt informāciju par Federācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Federācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.8.3. piedalīties visos Federācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Federācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

4.9. Federācijas biedru pienākumi:

4.9.1. ievērot Federācijas Statūtus, pildīt Federācijas institūciju lēmumus un rīkojumus;

4.9.2. regulāri maksāt Valdes noteikto biedra naudu;

4.9.3. veikt brīvprātīgo darbu, ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Federācijas mērķa un uzdevumu realizēšanu;

4.9.4. augsti turēt Federācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Federācijas reputāciju sabiedrībā;

4.9.5 savlaicīgi rakstiski informēt Federācijas Valdi par organizētajām sporta sacensībām un citiem sporta pasākumiem;

4.9.6. nodrošināt sportistu, treneru, tiesnešu piedalīšanos Federācijas rīkotajās sacensībās.

 

5. Kopsapulce, tās sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 

5.1. Federācijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce (tekstā - Kopsapulce). Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedri. Biedri var piedalīties Kopsapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Kopsapulcē izdodama rakstveidā.

5.2. Kopsapulces kompetencē ietilpst:

            5.2.1. grozījumu izdarīšana Statūtos;

            5.2.2. Valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

            5.2.3. lēmuma pieņemšana par Federācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai       reorganizāciju.

            5.2.4. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu ir Kopsapulces kompetencē.

5.3. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst Valdes un citu Statūtos paredzēto institūciju kompetencē.

5.4. Kārtējo Kopsapulci ne retāk kā vienu reizi gadā sasauc Valde.

5.5. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa  Federācijas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

5.6. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

5.7.  Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

5.8. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri .

5.9. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Federācijas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

5.10. Kopsapulces norise tiek protokolēta. Protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un protokolists.

 

6. Federācijas Valde

 

6.1. Federācijas  ikdienas darbu vada un nodrošina izpildinstitūcija - Federācijas Valde.

6.2. Valde sastāv no pieciem locekļiem.

6.3. Valdi (t.sk. Valdes priekšsēdētaju) ievēl Kopsapulce uz 4 gadiem.

6.4. Valdes locekļi pārstāv Federāciju atsevišķi. 

6.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kopsapulces kompetencē.

6.6. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienāda balsu skaita gadījumā – noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) balss.

 

7. Federācijas prezidents

 

7.1. Federācijas prezidents ir  Federācijas Kopsapulces ievēlēta vispārējās vadības institūcija.

7.2. Federācijas prezidenta tiešā kompetencē ietilpst:

7.2.1. pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās federācijās;

7.2.2. pārraudzīt bobsleja un skeletona vispārējo attīstību Latvijas Republikā atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem, sporta organizēšanas tradīcijām, vispārīgo un tiesisko pamatu prasībām;

7.2.3. citi jautājumi, ko tam uzdevusi Federācijas Kopsapulce.

7.3. Federācijas prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda Valdes priekšsēdētāja vietnieks (viceprezidents).

 

8. Federācijas ģenerālsekretārs

 

8.1. Federācijas ģenerālsekretārs ir Valdes iecelts darbinieks, kura atalgojuma apmēru nosaka Valde.

8.2. Federācijas ģenerālsekretāra tiešā kompetencē ietilpst:

8.2.1. pārzināt un vadīt Federācijas lietas;

8.2.2. organizēt un kontrolēt Federācijas institūciju lēmumus un rīkojumus, to izpildi;

8.2.3. informācijas sagatavošana un sniegšana Federācijai, vadošajām valsts sporta institūcijām un citām organizācijām;

8.2.4. citi jautājumi, ko tam uzdevusi Federācijas Valde.

 

9. Revidents

 

9.1. Federācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Kopsapulce uz četriem gadiem.

9.2. Federācijas revidents nevar būt Federācijas Valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Federācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Federācijas budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Federācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Federācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 

10. Biedru nauda

 

10.1. Federācijas biedri maksā biedru naudu par tekošo gadu vienu reizi gadā līdz 1. martam Valdes noteiktajā apmērā.

 

11. Federācijas finanšu līdzekļi un īpašums

 

11.1.  Federācija organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda un iesniedz gada pārskatu un bilanci saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un likumu „Par grāmatvedību”.

11.2. Federācijas īpašumā esošie līdzekļi tiek izmantoti tā darbības nodrošināšanai.

11.3. Federācijas finanšu līdzekļi veidojas no:

11.3.1. biedru samaksātām biedru naudām;

11.3.2. fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem un novēlējumiem;

11.3.3. Federācijas rīkoto pasākumu un sarīkojumu ienākumiem;

11.3.4. ienākumiem no Federācijas saimnieciskās darbības;

11.3.5. citiem ienākumiem, kas nav pretrunā ar LR likumiem.

11.4. Federācijas īpašumā var atrasties naudas līdzekļi, kustamais un nekustamais īpašums, materiālās vērtības, kas saistītas ar Statūtos minētās darbības veikšanu.

 

12. Federācijas darbības izbeigšana

 

12.1. Federācijas darbība var tikt izbeigta ar Kopsapulces lēmumu vai tiesas spriedumu.

12.2. Pēc lēmuma izbeigt Federācijas darbību, Kopsapulce ievēl likvidācijas komisiju, kura lemj par atlikušās mantas izmantošanu atbilstoši Statūtos noteiktajiem mērķiem.

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs

 

 

______________________                                  

             Jānis Kols       

 

Valdes loceklis

 

 

_______________________

         Gunārs Peide

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Statūti pieņemti biedrības “Latvijas Bobsleja federācija” biedru kopsapulcē

Rīgā, 2012. gada 18.jūnijā